Általános Szerződési Feltételek

 

I. A szerződés hatálya, a szerződő felek


Az alábbiakban leírt általános szerződési feltételek a 

Veno-Med Kft.

1042 Budapest, Árpád u. 56. 1. em. 12.

Cg.:01-09-562162

adószám: 12172717-2-41

számlaszám: 10102244-32244706-00000008

Tel: 06-30-2983618

venomed@venomed.hu

rendeles.venomed@gmail.com

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.venomed.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

 

Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és az üzemeltető Veno-Med Kft. között a megrendeléssel létrejön. 

A rendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja.

A Veno-Med Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A rendelés elküldésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, készpénzben a kézbesítő részére kifizeti, illetve online fizetéssel rendeléskor az ellenértéket és szállítási díjat kiegyenlíti. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a www.venomed.hu kassza oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és a fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

 

II. Kellékszavatosság és termékszavatosság

A Fogyasztó hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157 § - 6:177 §-ban foglaltak szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztó a kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550 § - 6:559 §-ban foglaltak szerint a termék gyártójával szemben. 

 

III. Elállási jog

Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Fogyasztó egyéb termék esetén jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni postai, vagy elektronikus úton küldött levél útján a következő postai címre 1042 Budapest, Árpád út 56. 1. em. 12., vagy e-mail címre rendeles.venomed@gmail.com.  Az elállási jogának gyakorlásánál felhasználhatja az 1. sz. melléklet szerinti elállási nyilatkozat-mintát. 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által  ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.  A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A termék csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltatható vissza, mivel a csomagolás a termék részét képezi.

A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.

 

 

 

IV. Árak, termékek 

A venomed.hu oldalon feltüntetett bruttó árak az adott termék végső fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

A venomed.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; a már kifizetett ellenértéket ez esetben visszautalja a Fogyasztó részére.

 

V. Szállítási feltételek

Szállítási díjak:

Vásárlási értéktől függetlenül az ország egész területére bruttó 2000 Ft

Utánvétkezelésért plusz díjat nem számítunk fel. Az itt megadott szállítási díjak az ország teljes területére vonatkoznak.

A megrendelés értékébe nem számít bele az egyéni kedvezmények, kuponok, pontok és vásárlási utalványok értéke.

A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 2-9 munkanapon belül történik. Ettől eltérő szállítás is lehet, amennyiben a termék sem a Szolgáltatónál, sem a gyártónál, illetve a nagykereskedőnél nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 9 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről értesítjük a Fogyasztót.

A szállítás a regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld.

Fogyasztó kérheti a regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási időpontot megelőző 24 órával ezt az igényét a rendeles.venomed@gmail.com e-mail címen jelzi.

Az egy napon belül, azonos regisztrált Fogyasztó által leadott megrendeléseket Szolgáltató összevonja. 

A termékek kiszállítását szerződött partnerként futárcég, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.comvégzi. A futárcég minden esetben összesen két alkalommal kíséreli meg a csomag házhoz szállítását.

 

VI. Fizetési feltételek

Fizetésre a termék átvételekor kerül sor készpénzben, a futár részére, vagy előre utalással az alábbi bankszámlaszámra, a rendelési kódszám és e-mail cím feltüntetése mellet, illetve a rendelés leadásakor online bankkártyás fizetéssel.

Veno-Med Kft.: 10102244-32244706-00000008

 

VII. Panaszkezelés

A venomed.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban postai úton a Szolgáltató 1042 Budapest, Árpád út 56. 1. em. 12. címre, vagy elektronikus úton a rendeles.venomed@gmail.com e-mail címre közölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről. Panasz esetén a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina körút 99.) vagy az illetékes bírósághoz lehet fordulni.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.


 

IMPRESSZUM

 

 

Üzemeltető:

Veno-Med Kft.

1042 Budapest, Árpád u. 56. 1. em. 12.

Cg.:01-09-562162

adószám: 12172717-2-41

Számlaszám: 10102244-32244706-00000008

Tel: 06-1-390-2312 és 06-30-2983618

http://www.venomed.hu

e-mail cím: rendeles.venomed@gmail.com

venomed@venomed.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-110241/2016.

 

Adatvédelmi elvek

Cookie

A Cookie kisebb adatállomány, melyet a 
venomed.hu áruház látogatójának számítógépén helyez el és a weboldal látogatójára vonatkozó információkat tartalmazza. A cookie-k használatából eredő személyes információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek.

Regisztrációs adatok kezelése


Látogatóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail cím). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az Ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye Önnel a kapcsolatot. Vásárlóink adatait harmadik félnek nem adjuk át. A megrendelt termék csomagolásán az Ön neve, a kézbesítési címe és a telefonszáma kerül feltüntetésre, amelyet a futárcég a kiszállítás teljesítéséhez jogosult megismerni.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az oldalon regisztráló felhasználók elfogadják, hogy a 
venomed.hu alkalmanként elektronikus üzenet formájában tájékoztathatja őket az oldal működésével és a termékeket érintő változásokhoz kapcsolódó információkról, valamint a venomed.hu üzleti ajánlatairól.

A venomed.hu a regisztrálók adatait harmadik félnek nem adja át, azokat a tőle elvárható legnagyobb gondossággal őrzi.

 

 

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Extreme Net Kft.
Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 2. em. 

Adószám: 14437081-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-994233 Telefon: +36 30 303 5831 Honlap: www.extremenet.hu Email: info@extremenet.hu 

 


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

A Veno-Med Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

(Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-110241/2016.)


I. A Szabályzat célja


A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Veno-Med Kft. webáruházában (venomed.hu) történő vásárlás, valamint a weboldalán történő regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (adatkezelés) szabályait az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel az Online Privacy Alliance ajánlásaira és a vonatkozó nemzetközi egyezményekre.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait


II. Fogalommeghatározások


Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy – itt a venomed.hu felhasználói.


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: a Veno-Med Kft.


Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.


Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;


Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely/tartózkodási hely.


3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 


IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja


4.1 Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelésre azért kerül sor, mert a venomedi.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználói önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárulnak. Az adatkezelés jogalapja a „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” 5.§ (1) a) pontja.


4.2 Az adatkezelés célja a venomed.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.


4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.


4.4 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a személyes adatok harmadik személynek történő kiadása a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 


4.5 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valóságnak való megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

 

 

V. Az adatkezelés elvei

 

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.VI. A Veno-Med Kft. által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 

6.1 Veno-Med Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Veno-Med Kft. az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

6.2 A  Veno-Med Kft. mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.


6.3 A Veno-Med Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Veno-Med Kft. érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.


6.4 A Veno-Med Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.


6.5 A Veno-Med Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Veno-Med Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.


6.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Veno-Med Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

6.7 A Veno-Med Kft. mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Veno-Med Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.


6.8 A Veno-Med Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 


VII. Az adatkezelés időtartama


7.1. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is


7.2. A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Veno-Med Kft., mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

 

7.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Veno-Med Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. 


8.2 Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.


8.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.


IX. Adatfeldolgozás

A Veno-Med Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.


X. Adattovábbítás lehetősége

10.1. A Veno-Med Kft., mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2. Amennyiben a venomed.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását a Veno-Med Kft. részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.


XI. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Veno-Med Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

12.1. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Veno-Med Kft-től, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a  rendeles.venomed@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt
a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

12.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.


XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogainak érvényesíti lehetőségeit részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az alapvető jogok biztosának (Panasziroda: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1.) illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) segítségét is.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is 
rendeles.venomed@gmail.com e-mail címen.


Budapest, 2020.06.16

 

VENO-MED Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete

 

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett: VENO-MED Kft.

 

Alulított/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

 

A termék megnevezése:

 

A megrendelés azonosítója:

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe: 

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 

 

Kelt: 

 

Partnereink